لطفاً به منظور اعلام آمادگی برای حضور در کارگاه های استاد یوسفی فرم زیر را تکمیل کنید:


[quform id="5" name="فرم پیش ثبت نام کارگاه های استاد یوسفی"]