۲۲ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت وسواسی

کد ۴۱۴ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۸.۹۴ مگابایت
۲۲ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت وابسته

کد ۴۱۳ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۸.۱۹ مگابایت
۲۲ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت هیجانی ۲

کد ۴۱۲ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۷.۱۴ مگابایت
۲۲ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت هیجانی ۱

کد ۴۱۱ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۸.۳۴ مگابایت
۲۲ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت ناپایدار ۲

کد ۴۱۰ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۷.۱۰ مگابایت
۲۲ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت ناپایدار ۱

کد ۴۰۹ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۶.۷۰ مگابایت
۲۲ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت منزوی

کد ۴۰۸ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۹.۸۹ مگابایت
۲۲ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت ضد اجتماعی

کد ۴۰۷ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۸.۳۱ مگابایت
۲۲ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت شکاک ۲

کد ۴۰۶ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۱۱.۸۱ مگابایت
۲۲ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت شکاک ۱

کد ۴۰۵ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۹.۷۹ مگابایت
۲۲ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت شبه اسکیزوفرنی

کد ۴۰۴ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۸.۴۶ مگابایت
۲۲ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت دوری گزین

کد ۴۰۳ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۹.۲۲ مگابایت
۲۲ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت خود شیفته ۲

کد ۴۰۲ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۸.۶۳ مگابایت
۲۲ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت خودشیفته ۱

کد ۴۰۱ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۹.۹۰ مگابایت