1.به نظر من براي غلبه بر مشكلات بايد گام به گام پيش رفت.