اطلاعات جهت واریز به کارت:
شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۱۳۳۷۳۷۳، بانک تجارت به نام مرکز مشاوره باران
(لطفا حداکثر تا ۲۴ ساعت آینده هزینه رزرو را واریز کنید و به دفتر اطلاع دهید. در غیر اینصورت وقت شما بطور خودکار تا ۲۴ ساعت حذف خواهد شد.)