اطلاعات جهت واریز به کارت:
شماره کارت 5859837001337373، بانک تجارت به نام مرکز مشاوره باران
(لطفا حداکثر تا 24 ساعت آینده هزینه رزرو را واریز کنید و به دفتر اطلاع دهید. در غیر اینصورت وقت شما بطور خودکار تا 24 ساعت حذف خواهد شد.)