• شركت در ٤ كارگاه آموزشي = ٢٠ درصد تخفيف در كارگاه هاي بعدي
  • شركت در ٨ كارگاه آموزشي = ٣٠ درصد تخفيف براي شركت در كارگاه هاي بعدي
  • ثبت نام به صورت گروهي ( حداقل ٥ نفري ) در كارگاه هاي آموزشي = ٢٠ درصد تخفيف به هر پنج نفر
  • معرفي و ثبت نام حداقل ٥ نفر جهت شركت در كارگاه = يك نفر رايگان