مركز مشاوره باران در راستاي ارائه خدمات پيشرفته روانشناختي به مدارس و موسسات آموزشي هر ساله اقدام به عقد قرار داد همكاري با آنان نموده و بر حسب نياز هر يك خدمات ويژه اي را به آنها ارائه مي دهد. بر همين اساس دانش آموزان و يا والديني كه از اين طريق توسط مدرسه به ما معرفي مي شوند شامل تخفيفات ويژه اي برابر با توافق به انان تعلق مي گيرد همچنين در صورت تمايل مسئولين ممكن است افراد معرفي شده به مركز تعرفه عادي را پرداخت نمايند اما تخفيفات مربوط به آنان به صورت يكجا به حساب مدرسه واريز گردد، با صلاح دید مديريت در مدرسه هزينه گردد.