• 10 بار استفاده از خدمات مشاوره مركز = ١٠ درصد تخفيف در مراجعات بعدي
  • 20 بار استفاده از خدمات مشاوره مركز = ٢٠ درصد تخفيف در مراجعات بعدي
    * تخفیف 20 درصدی مختص مدیر مرکز جناب آقای مولا می باشد.
  • 4 جلسه مشاوره به صورت پیش پرداخت = 10 درصد تخفیف
مبناي محاسبه دفعات مراجعه از اول آذر نود و شش مي باشد.