افرادي كه بنا به دلايلي قادر به پرداخت هزينه مشاوره طبق تعرفه اعلام شده نيستند ميتوانند با مراجعه به بخش پذیرش مرکز مشاوره باران نسبت به تکمیل فرم مخصوص تخفیف و ضمن تشريح دلايل ناتواني و نيازمند بودن خود تقاضاي خود را جهت بهره مندي از تخفيفات اين گروه اعلام نمايند. مركز مشاوره باران پس از بررسي و در صورت تاييد صحت نيازمندي آنان تخفيفات ويژه اي را به آنان اختصاص خواهد داد. لازم به ذكر است كه گروه های زير براي بهره مندي از تخفيفات فوق در اولويت قرار دارند:

  • ايتام
  • زنان بي سرپرست
  • افراد از كار افتاده و بيمار جسمي
  • افراد تحت پوشش بهزيستي
  • افراد تحت پوشش كميته امداد
  • كودكان با هوش و سر آمد كه پدر و مادر از توان لازم برخوردار نيستند