مركز مشاوره و خدمات روانشناختي باران به منظور رفاه حال شهروندان عزيز و همچنين ارج گذاري به حسن نظر و اعتماد ارزشمند مراجعين محترم تحفيفات ويژه اي را به شرح زير در نظر گرفته است كه با افتخار تقديم عزيزان مي گردد: