هزینه مشاوره معلولین و خانواده های آنها با ۵۰ درصد تخفیف محاسبه می گردد.