هزینه مشاوره معلولین و خانواده های آنها با 50 درصد تخفیف محاسبه می گردد.