جهت ارتباط با ما، از راه تماس زیر استفاده کنید

رزرو نوبت و پخش پذیرش   :    ۰۹۳۹۸۱۶۴۶۱۴

تماس با مدیریت               :       ۰۹۷۱۷۱۶۰۸۲۳

ایمیل : abhomo@gmail.com