لطفاً به منظور اعلام آمادگی برای حضور در کارگاه های استاد حسن شاهی فرم زیر را تکمیل کنید: