لطفاً به منظور اعلام آمادگی برای حضور در کارگاه های استاد یوسفی فرم زیر را تکمیل کنید: