کد
نام فایل صوتی
سخنران
لینک دانلود
101
فایل صوتی استرس 1
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
102
فایل صوتی استرس 2
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
103
فایل صوتی استرس 3
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
104
فایل صوتی استرس 4
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
201
فایل صوتی تشکیل شخصیت
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
202
فایل صوتی تیپ برتری طلب 1
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
203
فایل صوتی تیپ برتری طلب 2
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
204
فایل صوتی تیپ عزلت طلب
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
205
فایل صوتی تیپ مهرطلب 1
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
206
فایل صوتی تیپ مهرطلب 2
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
207
فایل صوتی تیپ مهرطلب 3
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
208
فایل صوتی رشد شخصیت
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
209
فایل صوتی شخصیت سالم 1
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
210
فایل صوتی شخصیت سالم 2
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
211
فایل صوتی شخصیت سالم 3
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
212
فایل صوتی شخصیت سالم 4
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
213
فایل صوتی شخصیت سالم 5
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
214
فایل صوتی نگاهی به موضوع شخصیت
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
301
فایل صوتی ازدواج و خوشبختی
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
302
فایل صوتی ثروت و خوشبختی
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
303
فایل صوتی راه مقصود و خوشبختی
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
304
سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
305
شهرت، محبوبیت وخوشبختی
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
306
فایل صوتی عشق و خوشبختی
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
307
فایل صوتی قدرت رهبری و خوشبختی
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
308
فایل صوتی موفقیت و خوشبختی
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
309
فایل صوتی نگاهی به موضوع خوشبختی
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
310
فایل صوتی ویژگیهای افراد خوشبخت 1
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
311
فایل صوتی ویژگیهای افراد خوشبخت 2
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
312
فایل صوتی کوکب هدایت
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
313
فایل صوتی یک نگاه به خوشبختی
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
314
فایل صوتی دانش ،بینش و خوشبختی
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
401
فایل صوتی شخصیت خود شیفته 1
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
402
فایل صوتی شخصیت خود شیفته 2
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
403
فایل صوتی شخصیت دوری گزین
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
404
فایل صوتی شخصیت شبه اسکیزوفرنی
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
405
فایل صوتی شخصیت شکاک 1
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
406
فایل صوتی شخصیت شکاک 2
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
407
فایل صوتی شخصیت ضد اجتماعی
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
408
فایل صوتی شخصیت منزوی
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
409
فایل صوتی شخصیت ناپایدار 1
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
410
فایل صوتی شخصیت ناپایدار 2
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
411
فایل صوتی شخصیت هیجانی 1
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
412
فایل صوتی شخصیت هیجانی 2
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
413
فایل صوتی شخصیت وابسته
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
414
فایل صوتی شخصیت وسواسی
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
501
فایل صوتی موفقیت 1
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
502
فایل صوتی موفقیت 2
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
503
فایل صوتی موفقیت 3
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود
504
فایل صوتی موفقیت 4
دکتر فرهنگ هلاکویی
دانلود