۲۲/۱۲/۱۳۹۸
تمرین نوشتن توافقنامه

تمرین تنظیم قرار داد یا نوشتن توافقنامه

تمرین شماره 17
۲۲/۱۲/۱۳۹۸
تمرین اعتراف

تمرین اعتراف توسط زوجین

تمرین شماره 16
۲۲/۱۲/۱۳۹۸
تمرین الگوسازی

تمرین الگو سازی برای همسر

تمرین شماره 15
۲۲/۱۲/۱۳۹۸
تمرین به تاخیر انداختن پاسخ

تمرین به تاخیر انداختن پاسخ

تمرین شماره 14
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
تمرین تلطیف رابطه کلامی

تمرین تلطیف رابطه کلامی

تمرین شماره 13
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
تمرین برگزاری جلسات گفگتو

تمرین برگزاری جلسات گفتگو

تمرین شماره 12
۰۷/۱۲/۱۳۹۸
تمرین نوشتن نامه عاشقانه

تمرین نوشتن نامه عاشقانه

تمرین شماره 11
۳۰/۱۰/۱۳۹۸
تمرین میکروفن و مناظره

تمرین میکروفن و مناظره

تمرین شماره 10
۳۰/۱۰/۱۳۹۸
تمرین انعکاس گفتار زوجین

تمرین انعکاس گفتار زوجین

تمرین شماره 9
۳۰/۱۰/۱۳۹۸
تمرین تقویت ارتباط چشمی

تمرین تقویت ارتباط چشمی

تمرین شماره 8
۳۰/۱۰/۱۳۹۸
تمرین افزایش فعالیت های مشترک

افزایش فعالیت های مشترک

تمرین شماره 7
۲۸/۱۰/۱۳۹۸
تمرین بیان درخواست به جای اعتراض

بیان درخواست به جای اعتراض

تمرین شماره 6
۲۵/۱۰/۱۳۹۸
تمرین افزایش و یا کاهش رفتار همسر

تمرین افزایش و یا کاهش رفتار همسر

تمرین شماره 5
۲۵/۱۰/۱۳۹۸
تمرین رمانتیک سازی مجدد رابطه

تمرین رمانتیک سازی مجدد رابطه

تمرین شماره 4
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
تمرین سوپرایز همسر

تمرین سوپرایز کردن همسر

تمرین شماره 3
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
تمرین کاهش خروجی ها

تمرین کاهش خروجی ها

تمرین شماره 2
۲۷/۰۶/۱۳۹۸

تمرین تهیه لیست تفریح

تمرین شماره 1