۲۲ اسفند, ۱۳۹۸
تمرین نوشتن توافقنامه

تمرین تنظیم قرار داد یا نوشتن توافقنامه

تمرین شماره 17
۲۲ اسفند, ۱۳۹۸
تمرین اعتراف

تمرین اعتراف توسط زوجین

تمرین شماره 16
۲۲ اسفند, ۱۳۹۸
تمرین الگوسازی

تمرین الگو سازی برای همسر

تمرین شماره 15
۲۲ اسفند, ۱۳۹۸
تمرین به تاخیر انداختن پاسخ

تمرین به تاخیر انداختن پاسخ

تمرین شماره 14
۱۴ اسفند, ۱۳۹۸
تمرین تلطیف رابطه کلامی

تمرین تلطیف رابطه کلامی

تمرین شماره 13
۱۴ اسفند, ۱۳۹۸
تمرین برگزاری جلسات گفگتو

تمرین برگزاری جلسات گفتگو

تمرین شماره 12
۷ اسفند, ۱۳۹۸
تمرین نوشتن نامه عاشقانه

تمرین نوشتن نامه عاشقانه

تمرین شماره 11
۳۰ دی, ۱۳۹۸
تمرین میکروفن و مناظره

تمرین میکروفن و مناظره

تمرین شماره 10
۳۰ دی, ۱۳۹۸
تمرین انعکاس گفتار زوجین

تمرین انعکاس گفتار زوجین

تمرین شماره 9
۳۰ دی, ۱۳۹۸
تمرین تقویت ارتباط چشمی

تمرین تقویت ارتباط چشمی

تمرین شماره 8
۳۰ دی, ۱۳۹۸
تمرین افزایش فعالیت های مشترک

افزایش فعالیت های مشترک

تمرین شماره 7
۲۸ دی, ۱۳۹۸
تمرین بیان درخواست به جای اعتراض

بیان درخواست به جای اعتراض

تمرین شماره 6
۲۵ دی, ۱۳۹۸
تمرین افزایش و یا کاهش رفتار همسر

تمرین افزایش و یا کاهش رفتار همسر

تمرین شماره 5
۲۵ دی, ۱۳۹۸
تمرین رمانتیک سازی مجدد رابطه

تمرین رمانتیک سازی مجدد رابطه

تمرین شماره 4
۲۲ دی, ۱۳۹۸
تمرین سوپرایز همسر

تمرین سوپرایز کردن همسر

تمرین شماره 3
۲۲ دی, ۱۳۹۸
تمرین کاهش خروجی ها

تمرین کاهش خروجی ها

تمرین شماره 2
۲۷ شهریور, ۱۳۹۸

تمرین تهیه لیست تفریح

تمرین شماره 1