۳۰ دی, ۱۳۹۸
تمرین میکروفن و مناظره

تمرین میکروفن و مناظره

تمرین شماره 10
۳۰ دی, ۱۳۹۸
تمرین انعکاس گفتار

تمرین انعکاس گفتار زوجین

تمرین شماره 9
۳۰ دی, ۱۳۹۸
تمرین تقویت ارتباط چشمی

تمرین تقویت ارتباط چشمی

تمرین شماره 8
۳۰ دی, ۱۳۹۸
تمرین افزایش فعالیت های مشترک

افزایش فعالیت های مشترک

تمرین شماره 7
۲۸ دی, ۱۳۹۸
تمرین بیان درخواست

بیان درخواست به جای اعتراض

تمرین شماره 6
۲۵ دی, ۱۳۹۸
تمرین افزایش و یا کاهش رفتار همسر

تمرین افزایش و یا کاهش رفتار همسر

تمرین شماره 5
۲۵ دی, ۱۳۹۸
رمانتیک سازی مجدد رابطه

تمرین رمانتیک سازی مجدد رابطه

تمرین شماره 4
۲۲ دی, ۱۳۹۸
سوپرایز کردن همسر

تمرین سوپرایز کردن همسر

تمرین شماره 3
۲۲ دی, ۱۳۹۸
تمرین کاهش خروجی ها

تمرین کاهش خروجی ها

تمرین شماره 2
۲۷ شهریور, ۱۳۹۸
تهیه لیست تفریح

تمرین تهیه لیست تفریح

تمرین شماره 1