12 مارس, 2020
تمرین نوشتن توافقنامه

تمرین تنظیم قرار داد یا نوشتن توافقنامه

تمرین شماره 17
12 مارس, 2020
تمرین اعتراف

تمرین اعتراف توسط زوجین

تمرین شماره 16
12 مارس, 2020
تمرین الگوسازی

تمرین الگو سازی برای همسر

تمرین شماره 15
12 مارس, 2020
تمرین به تاخیر انداختن پاسخ

تمرین به تاخیر انداختن پاسخ

تمرین شماره 14
4 مارس, 2020
تمرین تلطیف رابطه کلامی

تمرین تلطیف رابطه کلامی

تمرین شماره 13
4 مارس, 2020
تمرین برگزاری جلسات گفگتو

تمرین برگزاری جلسات گفتگو

تمرین شماره 12
26 فوریه, 2020
تمرین نوشتن نامه عاشقانه

تمرین نوشتن نامه عاشقانه

تمرین شماره 11
20 ژانویه, 2020
تمرین میکروفن و مناظره

تمرین میکروفن و مناظره

تمرین شماره 10
20 ژانویه, 2020
تمرین انعکاس گفتار

تمرین انعکاس گفتار زوجین

تمرین شماره 9
20 ژانویه, 2020
تمرین تقویت ارتباط چشمی

تمرین تقویت ارتباط چشمی

تمرین شماره 8
20 ژانویه, 2020
تمرین افزایش فعالیت های مشترک

افزایش فعالیت های مشترک

تمرین شماره 7
18 ژانویه, 2020
تمرین بیان درخواست

بیان درخواست به جای اعتراض

تمرین شماره 6
15 ژانویه, 2020
تمرین افزایش و یا کاهش رفتار همسر

تمرین افزایش و یا کاهش رفتار همسر

تمرین شماره 5
15 ژانویه, 2020
رمانتیک سازی مجدد رابطه

تمرین رمانتیک سازی مجدد رابطه

تمرین شماره 4
12 ژانویه, 2020
سوپرایز کردن همسر

تمرین سوپرایز کردن همسر

تمرین شماره 3
12 ژانویه, 2020
تمرین کاهش خروجی ها

تمرین کاهش خروجی ها

تمرین شماره 2
18 سپتامبر, 2019
تهیه لیست تفریح

تمرین تهیه لیست تفریح

تمرین شماره 1