22/12/1398
تمرین نوشتن توافقنامه

تمرین تنظیم قرار داد یا نوشتن توافقنامه

تمرین شماره 17
22/12/1398
تمرین اعتراف

تمرین اعتراف توسط زوجین

تمرین شماره 16
22/12/1398
تمرین الگوسازی

تمرین الگو سازی برای همسر

تمرین شماره 15
22/12/1398
تمرین به تاخیر انداختن پاسخ

تمرین به تاخیر انداختن پاسخ

تمرین شماره 14
14/12/1398
تمرین تلطیف رابطه کلامی

تمرین تلطیف رابطه کلامی

تمرین شماره 13
14/12/1398
تمرین برگزاری جلسات گفگتو

تمرین برگزاری جلسات گفتگو

تمرین شماره 12
07/12/1398
تمرین نوشتن نامه عاشقانه

تمرین نوشتن نامه عاشقانه

تمرین شماره 11
30/10/1398
تمرین میکروفن و مناظره

تمرین میکروفن و مناظره

تمرین شماره 10
30/10/1398
تمرین انعکاس گفتار زوجین

تمرین انعکاس گفتار زوجین

تمرین شماره 9
30/10/1398
تمرین تقویت ارتباط چشمی

تمرین تقویت ارتباط چشمی

تمرین شماره 8
30/10/1398
تمرین افزایش فعالیت های مشترک

افزایش فعالیت های مشترک

تمرین شماره 7
28/10/1398
تمرین بیان درخواست به جای اعتراض

بیان درخواست به جای اعتراض

تمرین شماره 6
25/10/1398
تمرین افزایش و یا کاهش رفتار همسر

تمرین افزایش و یا کاهش رفتار همسر

تمرین شماره 5
25/10/1398
تمرین رمانتیک سازی مجدد رابطه

تمرین رمانتیک سازی مجدد رابطه

تمرین شماره 4
22/10/1398
تمرین سوپرایز همسر

تمرین سوپرایز کردن همسر

تمرین شماره 3
22/10/1398
تمرین کاهش خروجی ها

تمرین کاهش خروجی ها

تمرین شماره 2
27/06/1398

تمرین تهیه لیست تفریح

تمرین شماره 1