۲۱ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی نگاهی به موضوع شخصیت

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۱ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت سالم ۵

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۱ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت سالم ۴

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۱ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت سالم ۳

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۱ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت سالم ۲

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۱ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت سالم ۱

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۱ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی رشد شخصیت

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۰ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی تیپ مهرطلب ۳

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۰ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی تیپ مهرطلب ۲

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۰ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی تیپ مهرطلب ۱

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۰ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی تیپ عزلت طلب

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۰ آبان, ۱۳۹۷

فالی صوتی تیپ برتری طلب ۲

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۰ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی تیپ برتری طلب ۱

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۰ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی تشکیل شخصیت

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی