22/08/1397

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت وسواسی

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

22/08/1397

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت وابسته

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

22/08/1397

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت هیجانی 2

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

22/08/1397

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت هیجانی 1

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

22/08/1397

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت ناپایدار 2

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

22/08/1397

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت ناپایدار 1

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

22/08/1397

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت منزوی

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

22/08/1397

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت ضد اجتماعی

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

22/08/1397

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت شکاک 2

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

22/08/1397

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت شکاک 1

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

22/08/1397

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت شبه اسکیزوفرنی

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

22/08/1397

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت دوری گزین

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

22/08/1397

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت خود شیفته 2

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

22/08/1397

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت خودشیفته 1

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی