۲۲/۰۸/۱۳۹۷

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت وسواسی

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۲/۰۸/۱۳۹۷

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت وابسته

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۲/۰۸/۱۳۹۷

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت هیجانی ۲

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۲/۰۸/۱۳۹۷

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت هیجانی ۱

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۲/۰۸/۱۳۹۷

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت ناپایدار ۲

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۲/۰۸/۱۳۹۷

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت ناپایدار ۱

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۲/۰۸/۱۳۹۷

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت منزوی

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۲/۰۸/۱۳۹۷

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت ضد اجتماعی

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۲/۰۸/۱۳۹۷

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت شکاک ۲

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۲/۰۸/۱۳۹۷

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت شکاک ۱

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۲/۰۸/۱۳۹۷

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت شبه اسکیزوفرنی

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۲/۰۸/۱۳۹۷

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت دوری گزین

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۲/۰۸/۱۳۹۷

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت خود شیفته ۲

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۲/۰۸/۱۳۹۷

دانلود رایگان فایل صوتی شخصیت خودشیفته ۱

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی