۱۷/۰۲/۱۳۹۷

آزمون افسردگی

در این پرسشنامه ۲۱ گروه سؤال وجود دارد و هر سؤال بیان کننده حالتی در فرد است. شما باید سؤال های هر گروه را به ترتیب […]