۲۲ اسفند, ۱۳۹۸
تمرین نوشتن توافقنامه

تمرین تنظیم قرار داد یا نوشتن توافقنامه

تمرین شماره 17
۲۲ اسفند, ۱۳۹۸
تمرین اعتراف

تمرین اعتراف توسط زوجین

تمرین شماره 16
۲۲ اسفند, ۱۳۹۸
تمرین الگوسازی

تمرین الگو سازی برای همسر

تمرین شماره 15
۲۲ اسفند, ۱۳۹۸
تمرین به تاخیر انداختن پاسخ

تمرین به تاخیر انداختن پاسخ

تمرین شماره 14